BD-80C

  • Frame: 35"W x 102"H
    Graphic: 35"W x 140"H

    Net Weight: 24.00 lbs

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon