GM-002

  • Frame: 40"W x 94.5"L x 94.5"H
    Graphic: 290"W x 40"H

    Net Weight: 31.00 lbs

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon