RD-X15

  • Frame: 28"L x 16"W x 38"H
    Graphic: 66"W x 37"H

    Net Weight: 12.00 lbs

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon