BD-80S

  • Frame: 31.5"W x 90"H
    Graphic: 31.5"W x 136"H

    Net Weight: 20.00 lbs

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon